Đại học

Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

Học kỳ 1 – Năm 1

Tên môn học Số tín chỉ
Hóa học đại cương 3 (2 + 1)
Hướng Nghiệp 1 1
Sinh học đại cương 3
Tin học đại cương 3
Toán cao cấp A1 3 (2 + 1)
Học kỳ 1 – Năm 2
Học kỳ 2 – Năm 2
Học kỳ 1 – Năm 3
Học kỳ 2 – Năm 3
Học kỳ 1 – Năm 4
Học kỳ 2 – Năm 4
Quản lý tài nguyên & môi trường
Học kỳ 1 – Năm 5
Tên môn học Số tín chỉ
Công nghệ thực phẩm
Học kỳ 1 – Năm 1
Học kỳ 1 – Năm 2
Học kỳ 1 – Năm 5
Tên môn học Số tín chỉ
Đồ Án Tốt Nghiệp 7
Thực tập tốt nghiệp 2

Cao đẳng

Công nghệ Môi trường
Học kỳ 1 – Năm 1
Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 2 – Năm 1
Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 – Năm 2
Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 2 – Năm 2
Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 – Năm 3
Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 2 – Năm 3
Tên môn học Số tín chỉ